Pages Navigation Menu

Fond všeobecnej podpory Evanjelickej spojenej školy

Normatívne a nenormatívne príspevky štátu na vzdelávanie žiakov umožňujú slovenským školám poskytovať žiakom len priemerné vzdelanie a výchovu,  vrátane priemerného ohodnotenia pedagógov. Naopak, ESŠ, kvalitou poskytovaného vzdelávania a výchovy chce byť aj naďalej výnimočnou v regionálnom ako aj celoštátnom meradle.  Nadpriemerná kvalita vzdelávania sa však odráža vo zvýšených nákladoch ESŠ.

fond-ESS

ESŠ nad rámec priemernej základnej a strednej školy ponúka:

  • Služby školského psychológa a špeciálneho pedagóga
  • Podporu dobrovoľníctva prostredníctvom sociálnych projektov, s cieľom slúžiť núdznym skupinám v komunite aj mimo nej
  • Činnosť asistentov učiteľov
  • Nižší počet žiakov v triede
  • Anglický jazykový program (integrácia anglického jazyka v nejazykových predmetoch, delenie žiakov do menších skupín a pod.)
  • Zvýšené náklady na prevádzku a údržbu 7 školských budov ESŠ

Aby si ESŠ mohla zachovať a ďalej rozvíjať svoju vysokú úroveň, každá finančná pomoc na všeobecné využitie je vítaná!

Váš dobrovoľný príspevok do Fondu všeobecnej podpory ESŠ pomôže škole udržať nadštandardnú kvalitu poskytovaného vzdelávania.

Spôsob ako prispieť

Informácie, ktoré potrebujete, aby ste mohli uskutočniť prevod finančných prostriedkov a podporiť nás:

Názov účtu: NADÁCIA KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA

Číslo účtu: 2624027729/1100

IBAN SK32 1100 0000 0026 2402 7729

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Správa pre príjemcu: fond vseobecnej podpory ESS