Pages Navigation Menu

Fond pre nadaných žiakov

Cieľom fondu pre nadaných žiakov je finančná podpora detí, ktoré vykazujú mimoriadne výsledky či už v akademickom procese, alebo v oblasti športu, dobrovoľníckej práce, prípadne iných mimoškolských aktivít. Sme presvedčení, že zľava na školnom, ktorá je možná len vďaka Vášmu daru, bude motivovať študentov k dosahovaniu stále lepších študijných výsledkov a k intenzívnejšej práci v oblasti mimoškolských vzdelávacích aktivít.

Nadaného žiaka s vynikajúcimi výsledkami môžete podporiť príspevkom vo výške plného školného na školský rok, a to:

  • 510 EUR (360 EUR školné a 150 EUR príspevok ŠKD) na rok na jedného žiaka v Evanjelickej základnej škole, alebo 
  • 450 EUR na rok na jedného študenta
    Evanjelického gymnázia,

a to opäť jednorázovo, alebo mesačnými splátkami po dobu 10 mesiacov. Takouto podporou pomôžete motivovať k lepším výsledkom žiakov aj v budúcnosti.

Spôsob ako prispieť

Informácie, ktoré potrebujete, aby ste mohli uskutočniť prevod finančných prostriedkov a podporiť nás:

Názov účtu: NADÁCIA KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA

Číslo účtu: 2624027729/1100

IBAN SK32 1100 0000 0026 2402 7729

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Správa pre príjemcu: fond pre nadanych ziakov