Pages Navigation Menu

Podpora kvalitného vzdelávania

Evanjelické gymnázium v Martine (ďalej EGMT) sa usiluje poskytovať vynikajúce bilingválne vzdelanie v anglickom jazyku. Robí tak v presvedčení, že práve vysoká akademická úroveň a znalosť anglického jazyka otvorí študentom a absolventom dvere pre ich ďalšie štúdium po celom svete. Študijný program je nastavený tak, aby absolventi EGMT nadobudli jazykovú kompetenciu na úrovni C1, ktorá je definovaná ako „skúsený používateľ cudzieho jazyka“. Pre dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné, aby škola disponovala kvalitnými učebnými materiálmi a vo svojom učiteľskom zbore zabezpečila prítomnosť anglicky hovoriacich lektorov.

Spôsob ako prispieť

Informácie, ktoré potrebujete, aby ste mohli uskutočniť prevod finančných prostriedkov a podporiť nás:

Názov účtu: NADÁCIA KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA

Číslo účtu: 2624027729/1100

IBAN SK32 1100 0000 0026 2402 7729

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Správa pre príjemcu: podpora kvalitneho vzdelavania