Pages Navigation Menu

Študentský sociálny fond

Snahou školy je osloviť nových žiakov a ich rodičov prostredníctvom atraktívneho vzdelávacieho programu s bohatou mimoškolskou činnosťou. Takáto nadštandardná práca je však podstatne finančne náročnejšia. Náklady spojené s moderným vzdelávacím programom a rôznorodou mimoškolskou aktivitou v rámci školského klubu nie je v súčasnosti ESŠ schopná pokryť zo štátnych zdrojov ani z prijatého školného.

Ak chcete umožniť viac žiakom prístup ku kvalitnému kresťanskému vzdelávaniu, máte možnosť prispieť do Študentského sociálneho fondu darom vo výške plného školného na školský rok nasledovne:

  • 700 EUR na rok na jedno dieťa v Evanjelickej materskej škole, 
  • 550 EUR (400 EUR školné a 150 EUR príspevok ŠKD) na rok na jedného žiaka v Evanjelickej základnej škole, alebo 
  • 500 EUR na rok na jedného študenta Evanjelického gymnázia,

prípadne akejkoľvek ich časti, pomáhate škole vytvoriť finančnú rezervu na podporu sociálne slabých žiakov aj do budúcnosti. Dar nie je nutné uhradiť jednorázovo, pomôcť môžete aj pravidelnými mesačnými platbami po dobu 10 mesiacov.

Spôsob ako prispieť

Informácie, ktoré potrebujete, aby ste mohli uskutočniť prevod finančných prostriedkov a podporiť nás:

Názov účtu: NADÁCIA KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA

Číslo účtu: 2624027729/1100

IBAN SK32 1100 0000 0026 2402 7729

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Správa pre príjemcu: studentsky socialny fond