Pages Navigation Menu

Verejná zbierka ZiPS

 

***

NADÁCIA KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA

so sídlom: M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin

IČO: 42 062 110

v súlade s § 7 ods. 2 Zákona č. 162/2014  o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako len Zákon o verejných zbierkach)

vyhlasuje verejnú zbierku s názvom

ZIPS – Zemou Inde, Predsa Spolu

Registrovanú Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na základe

Rozhodnutia č. SVS-OVS3-2014/032223

Registračné číslo zbierky: 000-2014-032223

Účel verejnej zbierky:

Účelom verejnej zbierky je podpora duchovnej a kultúrnej spolupráce založenej na výmene skúseností s prácou s deťmi a mládežou medzi Evanjelickou spojenou školou v Martine (ďalej aj ako len „ESŠ“) a Základnou školou hrdinu Janka Čmelíka s vyučovacím jazykom slovenským v meste Stara Pazova v Srbsku (ďalej aj ako len „Základná škola v Srbsku“), ako aj ďalšími školami s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku. Cieľom Nadácie je túto podporu realizovať prostredníctvom:

  • materiálnej podpory v podobe zakúpenia kníh, učebných pomôcok, spoločenských hier a iných darčekov pre deti zo sociálne slabých rodín v Srbsku a úhrady nákladov spojených s ich prepravou do Srbska,
  • finančnej podpory na úhradu cestovných nákladov, ako aj ubytovacích nákladov a nákladov na stravu, spojených s návštevou detí zo Základnej školy v Srbsku ako aj detí z iných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku na Slovensku a
  • finančnej podpory na úhradu cestovných nákladov, ubytovacích nákladov, nákladov na stravu a ďalších nákladov spojených s návštevou študentov ESŠ v Srbsku.

 

Spôsoby vykonávania zbierky, dátum začatia a dátum ukončenia zbierky:

1. Zbieraním do stacionárnych pokladničiek, ktoré budú umiestnené:

– dňa 18.12.2014 na Divadelnom námestí v Martine, počas Vianočného programu študentov EGMT, v čase od 16:00 – 20:00

– dňa 21.12.2014 v Evanjelickom kostole v Martine, počas hlavných Služieb Božích, v čase od 10:00 – 11:30

2. Zasielaním dobrovoľných finančných príspevkov na osobitný účet Nadácie, vedený v Tatrabanka, a.s., číslo účtu: 294 846 2313/1100, a to v dňoch od 18.12.2014 do 21.12.2014.

***

Za Vaše štedré finančné príspevky
Vám vopred ďakujeme!

ZiPS-NEW

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *