Pages Navigation Menu

Učitelia

Tomas Gulan

Tomáš Gulán

Mgr.

Oblasti vzdelávania: Teológia

Zabezpečované predmety: Dogmatika | Etika

Vzdelanie:

 • 2012 – doteraz | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra teológie a katechetiky
 • 2004 – 2005 | Luther Seminary, St. Paul, Minnesota, USA
 • 1997 – 2002 | Univerzita Komenského v Bratislave – Evanjelická bohoslovecká fakulta, Mgr.

Publikačná činnosť

E-mail: tomas.gulan@gmail.com

 

 

Bohdan Hrobon

Bohdan Hroboň

Doc. Ing, PhD., M.A.

Oblasti vzdelávania: Teológia

Zabezpečované predmety:

 • Stará zmluva I (Dejiny Izraela a Judaizmu)
 • Stará zmluva II (Úvod do Starej zmluvy)
 • Stará zmluva III (Teológia Starej zmluvy)
 • Stará zmluva IV (Výklady textov Starej zmluvy)
 • Kniha Izaiáš a jej posolstvo
 • Výklad Žalmov

Vzdelanie:

 • 2003 – 2008 | University of Oxford, Oxford, UK – Orientalistika, odbor Stará zmluva, PhD.
 • 2002 – 2003 | Luther Seminary, St. Paul, MN, USA – Pred-doktorandský program
 • 1996 – 1998 | Wheaton Graduate School, IL, USA – Biblické vedy, Mgr.
 • 1986 – 1991 | Technická univerzita Košice – Výpočtová technika a informatika, Ing.

Publikačná činnosť

E-mail: bhrobon@gmail.com

 

 

Adrian Kacian

Adrián Kacian

RNDr., Mgr., M.A., PhD.

Oblasti vzdelávania: Teológia

Zabezpečované predmety:

 • Biblický prehľad
 • Nová zmluva I. (Dejiny novozmluvnej doby)
 • Nová zmluva II. (Úvod do Novej zmluvy)
 • Nová zmluva III. (Teológia Novej zmluvy)
 • Nová zmluva IV. (Výklad textov Novej zmluvy)
 • Hermeneutika

Vzdelanie:

 • 2001 – 2008 | Univerzita Komenského v Bratislave – Teológia, PhD.
 • 2007 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Matematika, RNDr.
 • 2005 – 2006 | Luther Seminary, St. Paul, MN, USA – Výskumný študent
 • 1996 – 2001 | Univerzita Komenského v Bratislave – Evanjelická teológia, Mgr.
 • 1996 – 2001 | Matematický ústav SAV a Univerzita Komenského v Bratislave -Matematika, PhD.
 • 1998 – 2000 | Wheaton College, Wheaton, IL, USA – Biblické štúdia – špecializácia Nová Zmluva, M. A.
 • 1988 – 1993 | Univerzita Komenského v Bratislave – Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: matematika – fyzika, Mgr.

Publikačná činnosť

E-mail: adrian.kacian@gmail.com

 

 

Natalia Kacianova

Natália Kacianová 

Mgr., PhD.

Funkcia: Koordinátorka Služby sprevádzania a školská farárka

Vzdelanie:

 • Kurz praktickej komunikácie s pozostalými, vedenie a zakladanie skupiniek v cirkevných zboroch, Duluth, MN, USA
 • Študijný pobyt na Luther seminary, St.Paul, MN, USA
 • Študijný pobyt na Gettysburg seminary, PA, USA
 • Doktorandské štúdium na katedre praktickej teológie EBF UK, Bratislava (PhD)
 • Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (Mgr.)

Hobby: Rodina, priatelia, čítanie poézie, písanie rozprávok, skladanie piesní, dobré jedlo, fotografovanie

Sny (krédo): V slobode a kreativite slúžiť Bohu a ľuďom.

SLZA – Služba sprevádzania

E-mail: natalia.kacianova@gmail.com

 

 

Hedwiga Tkáčová

Hedviga Tkáčová

ThDr., PhD.

Oblasti vzdelávania: Teológia | Médiá

Zabezpečované predmety:

 • Religionistika I. (Prvotné náboženstvá)
 • Religionistika II. (Mimokresťanské náboženstvá)
 • Religionistika III. (Sekty a kulty)
 • Kapitoly z dejín filozofie
 • Psychológia náboženstva
 • Spôsoby využitia mediálnej teórie a praxe na pôde kresťanstva

 

Vzdelanie:

 • 2012 – 2013 | Univerzita Komenského, Bratislava – Rigorózne konanie, ThDr.
 • 2008 – 2011 | Katolícka univerzita, Ružomberok – Dejiny a teória žurnalistiky, PhD.
 • 2009 – 2011 | Univerzita Komenského, Bratislava – Riadenie sociálnej pomoci, Mgr.
 • 2007 – 2010 | Žilinská univerzita, Žilina – Misijná práca s deťmi a mládežou, Bc.
 • 2004 – 2008 | Katolícka univerzita, Ružomberok – Žurnalistika, Mgr.

Hobby: rodina, misia, literárna tvorba, hudba a turistika

Publikačná činnosť

E-mail: hedviga.tkacova@cce.sk

 

 

Michal Valco

Michal Valčo

Doc., PhD.

Vedúci Katedry náboženských štúdií, Žilinská univerzita

Oblasti vzdelávania: Teológia | Dogmatika | Kresťanská etika

Zabezpečované predmety:

 • Dejiny kresťanstva (všeobecné a domáce)
 • Kresťanské cirkvi a denominácie (ekumenická teológia)
 • Misiológia
 • Apologetika

Vzdelanie:

 • 2013 | Prešovská univerzita – Religionistika, Doc.
 • 2001 – 2005 | Univerzita Komenského v Bratislave – Evanjelická teológia, PhD.
 • 1995 – 2001 | Univerzita Komenského v Bratislave – Evanjelická teológia, Mgr.

Publikačná činnosť

E-mail: valcovci@gmail.com

 

 

Katarina Valcova

Katarína Valčová

Mgr., PhD.

Poverená prodekanka pre rozvoj a akreditáciu

Oblasti vzdelávania: Teológia

Zabezpečované predmety:

 • Aplikovaná etika
 • Diakonika
 • Didaktika náboženskej výchovy
 • Hermeneutika
 • Katechetika
 • Kľúčové kompetencie v náboženskej výchove
 • Kresťanská liturgia
 • Kresťanské cirkvi a denominácie
 • Základy pastorálnej teológie

Vzdelanie:

 • 2003 – 2008 | Univerzita Komenského v Bratislave – Evanjelická teológia, PhD.
 • 1995 – 2001 | Univerzita Komenského v Bratislave – Evanjelická teológia, Mgr.

Publikačná činnosť

E-mail: katarina.valcova@gmail.com