Pages Navigation Menu

AKROS

ATELIÉR KOMPLEXNÉHO ROZVOJA OSOBNOSTI

Moderné vzdelávacie moduly | dopytovo orientovaný projekt

Biblická škola, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin realizuje projekt AKROS – Ateliér Komplexného Rozvoja Osobnosti v období od 10/2018 – 12/2019.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. ITMS kód projektu: 312011I654

https://www.minedu.gov.sk | https://www.esf.gov.sk

Ak máte chuť naučiť sa niečo nové a prospešné pre Váš kariérny rast a pre Vášho zamestnávateľa neváhajte a prihláste sa. Projekt je prioritne určený pre obyvateľov Banskobystrického kraja a okresov Žilina, Martin, Turčianske Teplice a Ružomberok. Účastníkom jednotlivých vzdelávacich modulov bude hradené cestovné a stravné v zmysle zákona 283/2002 Z.z. zákon o cestovných náhradách.

V prípade ak záujemca zabezpečí dostatočný počet frekventantov
/20-30 ľudí/ na daný modul, vieme dohodnúť individuálny dátum aj časové rozmedzie. Získanie certifikátu nieje podmienené záverečnou prácou ani vedomostným testom. Vzdelávanie bude prebiehať v Martine.

Realizáciu jednotlivých modulov chceme nastaviť na pondelky a piatky, čo však závisí od možností lektorov.

online prihláška

:: Charakteristika a termíny vzdelávacích modulov ::

Interpersonálna komunikácia a mediácia - Prihlasovanie už nieje možné z dôvodu naplnenia kapacity

::: Prihlasovanie už nieje možné z dôvodu naplnenia kapacity :::

Termíny kurzov: 6.9. | 11.9. | 18.9. | 19.9. | 25.9. | 26.9. | 28.10. | 15.11. | 11.11. | 16.11. | 25.11. | 26.11. | 27.11.2019

Vzdelávací modul Interpersonálna komunikácia a mediácia sa orientuje na základy efektívnej komunikácie, základné typológie osobnosti a komunikáciu, schopnosť koncentrácie, aktívne počúvanie, chyby koncentrácie, komunikačný kontakt a interakciu, neverbálnu komunikáciu, rozpoznávanie, sebaovládanie, sebahodnotenie, bariéry, chyby efektívnej komunikácie, ich rozpoznávanie a predchádzanie, agresivita, pasivita, asertivita, manipulačné techniky, pravidlá komunikácie s médiami, komunikácia s verejnosťou (PR) a s verejnými inštitúciami (VÚC, miestne úrady), budovanie tímu, podmienky pre vytvorenie dobrého tímu, synergia a atmosféra tímu, princípy a techniky tímovej spolupráce a na mediáciu a peer mediáciu ako alternatívy spôsob riešenia sporov a konfliktov za pomoci tretej, nestrannej a neutrálnej osoby – mediátora, ktorý sporiacim sa stranám pomáha vyriešiť ich vzájomný spor a dospieť k obojstranne výhodnej dohode. V posledných rokoch je školská mediácia a peer mediácia čoraz viac uprednostňovaná pri riešení konfliktov. Frekventanti nadobudnú základnú orientáciu v teoretických vedomostiach v oblasti interpersonálnej komunikácie, právneho minima zahŕňajúc úpravu občianskehoa pracovného práva a mediačného procesu.

Frekventant bude schopný samostatne zvládnuť riešenie konfliktov prostredníctvom mediácie. Pridanou hodnotou a nesporným prínosom tohto modulu je skutočnosť, že zvládnutím základných princípov komunikácie sa frekventant môže ďalej na svojom pracovisku lepšou a efektívnejšou komunikáciou naučiť predchádzať konfliktom svojich žiakov i ostatných spolupracovníkov.

Rozsah: 100 hodín, 12,5 dni x 8 hod. (maximálny počet absencií je 20%)

Počet účastníkov: 30 (2 x 15 účastníkov)

Garanti: JUDr. Mária Škondejová, PhDr. Gabriela Švajlenová

Projektový manažment a fundraising neziskových organizácií so zameraním na oblasť vzdelávania

Termíny kurzov: 25.9., 8.10., 18.10., 25.10., 5.11., 14.11., 19.11., 28.11.2019

Vzdelávací modul Projektový manažment a fundraising neziskových organizácií so zameraním na oblasť vzdelávania pojednáva o možnostiach získavania finančných prostriedkov pre školy a neziskové organizácie. Zameriava sa predovšetkým na oslovovanie podnikateľských subjektov a jednotlivcov s cieľom získať podporu pre rôznorodé projekty v oblasti vzdelávania, školského a sociálneho prostredia. Prvá časť modulu je venovaná charakteristike základných pojmov, pomenované sú jednotlivé právne formy subjektov pôsobiacich v oblasti fundraisingu, zadefinovaniu potentcionálnych zdrojov financovania neziskových organizácií. Bližšie je tiež identifikovaná osoba fundraisera a jej postavenie v organizácii. V druhej časti práce sú teoretické poznatky aplikované na rozbore modelového príkladu realizácie fundraisingovej kampane za účelom získania prostriedkov. Súčasťou modulu sú aj prezentácie odborníkov z praxe pôsobiacich v oblasti fundraisingu, ktorí ponúknu svoje praktické skúsenosti s realizáciou úspešných fundraisingových kampaní, so zameraním na budovanie komunity v online prostredí a nízko nákladový fundraising. Cieľom vzdelávacieho modulu je získanie základných teoretických poznatkov a praktických zručností potrebných pre realizovanie efektívnych fundraisingových kampaní. Frekventatom bude poskytnutá celková spracovaná metodika projektového manažmentu a realizácie fundraisingovej kampane. Frekventanti nadobudnú základnú orientáciu v teoretických vedomostiach v oblasti projektového manažmentu a fundraisingu. Analytické zručnosti potrebné k zhodnoteniu efektívnosti a účinnosti fundraisingovej kampane. Prezentačné zručnosti potrebné k zrozumiteľnému a jasnému odkomunikovaniu obsahu a cieľu fundraisingovej kampane. Frekventanti získajú absolvovaním vzdelávacieho modulu pridanú hodnotu v podobe lepšieho uplatnenia na trhu práce v oblasti neziskového sektora. Ďalšou pridanou hodnotou je získanie širšieho teoretického prehľadu a praktických zručností v oblasti návrhu a riadenia fundraisingovej kampane so zameraním na špecifická školského prostredia.

Rozsah: 64 hodín, 8 dni x 8 hod. (maximálny počet absencií je 20%)

Počet účastníkov: 30 (2 x 15 účastníkov)

Garanti: PaedDr. Danica Lauková – Vzdelávacia akadémia Žilina

Mentoring - Prihlasovanie už nieje možné z dôvodu naplnenia kapacity

::: Prihlasovanie už nieje možné z dôvodu naplnenia kapacity :::

Termíny kurzov: 13.9. | 20. – 21.9. | 30.9. | 11.10. | 18.10. | 3.12. | 9.12.2019

Vzdelávací modul Mentoring poskytuje frekventantom základné informácie a zručnosti v mentoringu v oblastiach ako aktívne počúvanie, kladenie „správnych a nesprávnych otázok“, stanovovanie SMART cieľov, zdokonaľovaní sa v reflexii a feedbacku. Cieľom vzdelávacieho modulu Mentoring je oboznámiť frekventanta so základnými pravidlami a postupmi mentoringu a získať praktické skúsenosti a zručnosti s postupmi mentoringu tak, aby to vedel aplikovať vo svojej profesionálnej praxi. Každý frekventant získa počas kurzu tieto základné mentoring zručnosti: kladenie otázok (otvorené/zatvorené, nadväzujúce, zvedavé, hlboké, aktuálne), stanovovanie SMART cieľov, aktívne počúvanie, reflexia (Kolbov cyklus), feedback. Okrem zručností sa frekventanti naučia využívať niektoré coaching/mentoring techniky (GROW, čarovná otázka, škálovanie, metóda Walta Disney a iné). Spomínané zručnosti a techniky budú frekventanti využívať na dvoch rôznych úrovniach. Prvou úrovňou budú vzájomné návštevy vyučovacích hodín a workshopov a ich následné rozbory s kolegami, kedy vďaka coaching/mentoring technikám a zručnostiam dokážu kolegom pomôcť reflektovať hodinu alebo workshop, nájsť v nej silné a slabé stránky a taktiež pomôcť s riešením problémových situácií. Druhou úrovňou je priama práca so študentom alebo iným frekventantom, v ktorej mentoring/coaching prístup pomôže učiteľovi, lektorovi byť učiacemu sa dobrým sprievodcom a nahradiť frontálne vyučovanie individuálnou podporou rastu každého učiaceho sa.

Rozsah: 64 hodín, 8 dni x 8 hod. (maximálny počet absencií je 20%)

Počet účastníkov: 30 (2 x 15 účastníkov)

Garanti: Mgr. Dávid Králik a Mgr. Jana Balážová

Etika leadershipu

Termíny kurzov: 6.9. | 7.9. | 20.9. | 21.9. | 11.10. | 12.10. | 25.10. | 26.10. | 8.11. | 9.11. | 22.11. | 23.11. | 25.11.2019

Vzdelávací modul Etika leadershipu poskytuje frekventantom základné princípy etiky leadershipu – jej historického pozadia, kresťanskej perspektívy, autorov, zamerania, osnovy, kľúčových pojmov a konceptov. Následne aplikuje tieto poznatky pri hľadaní odpovedí na dnešné spoločensko-etické otázky ako napr. eutanázia, imigrácia, homosexualita, korupcia, a pod. Pomocou prednášok, workshopov a seminárov frekventanti štúdiom Biblie skúmajú vzťah a relevantnosť jej posolstva k moderným spoločenským otázkam a zároveň spoznávajú špecifiká kresťanského pohľadu na svet a spoločenské fenomény. Cieľom vzdelávacieho modulu je oboznámiť frekventanta s princípmi a východiskami pri riešení súčasných spoločenských a etických otázok a tiež si osvoja historicko – kritickú metódu interpretácie. Takto získané informácie budú vedieť implementovať do súčasnej diskusie k spoločenským a etickým otázkam.

Významom a pridanou hodnotou vzdelávacieho modulu je, že súčasný globalizovaný svet napriek technologickej vyspelosti a novým možnostiam komunikácie zápasí s podobnými otázkami zmyslu života, jeho ochrany a naplnenia, aké riešili generácie pred nami. Pochopenie ich historického posolstva, ktoré je neodmysliteľne súčasťou európskeho kultúrneho, myšlienkového a etického dedičstva, patrí k všeobecnému kultúrnemu rozhľadu každého obyvateľa Európy. Absolvovanie tohto modulu môže byť nápomocné pri konfrontácii so súčasnými celospoločenskými problémami, ktorým Slovensko ako súčasť Európskej únie čelí, ako aj zdrojom výzvy a inšpirácie pre nachádzanie účinných riešení.

Rozsah: 100 hodín , 12,5 dni x 8 hod. (maximálny počet absencií je 20%)

Počet účastníkov: 30 (2 x 15 účastníkov)

Garanti: doc. Ing. Bohdan Hroboň, M.A., PhD. a doc. RNDr. Adrian Kacian, M.A., PhD. et PhD.

Podľa Európskej komisie iba 3% dospelých na Slovensku sú aktívni v celoživotnom vzdelávaní. Menej je to už len v Rumunsku (1%), pričom na druhom konci spektra sú krajiny ako Švédsko 29%, Dánsko 31% alebo Fínsko 25%. Biblická škola v Martine, ktorá má 20-ročnú tradíciu v realizácii vzdelávacích kurzov, získala v rámci Operačného programu Ľudské zdroje grant na realizáciu projektu Ateliér Komplexného Rozvoja Osobnosti (AKROS). Projekt bude prebiehať od októbra 2018 do decembra 2019 a ponúkne frekventantom rozšírenie ich zručností a vedomostí v oblasti interpersonálnej komunikácie a mediácie, projektového manažmentu a fundraisingu, mentoringu a etiky leadershipu.

 

Riaditeľ Biblickej školy v Martine, doc. Ing.Bohdan Hroboň, PhD., MA,  približuje pozadie vzniku nového projektu: „Na trhu práce sme svedkami zásadných zmien, ktoré  dramaticky menia požiadavky na výkon v rôznych oblastiach. Ťažko dnes budeme hľadať úspešných zamestnancov alebo zamestnávateľov, ktorí by tvrdili, že si vystačia s tým, čo sa naučili v škole. Tieto skutočnosti nás viedli k tomu, aby sme aj my v rámci našej inštitúcie ponúkli záujemcom z verejnej sféry, cirkevných inštitúcií a tretieho sektora vzdelávací modul, ktorý by im pomohol k lepšiemu zvládnutiu nových výziev a inovácií. Verím, že projekt AKROS má potenciál priniesť inováciu nášho myslenia, zručností a schopností.“

 

Projektová manažérka PaedDr. Mgr. Mária Véghová: „Cena za podobné vzdelávacie kurzy sa v prípade komerčných poskytovateľov pohybuje v stovkách eur a my ho vďaka podpore z fondov EÚ ponúkame záujemcom bezplatne. Som presvedčená, že aktuálne témy, ktoré v jednotlivých vzdelávacích moduloch ponúkame v kombinácii s kvalitnými prednášajúcimi z praxe a sociálnymi benefitmi pre frekventantov oslovia širokú verejnosť a budeme môcť vyhovieť všetkým záujemcom, nakoľko kapacita jednotlivých vzdelávacích modulov je obmedzená. Biblická škola ako realizátor projektu je so svojou 20 ročnou praxou v oblasti celoživotného a jazykového vzdelávania v anglickom jazyku zárukou serióznosti projektu. Ak máte chuť naučiť sa niečo nové a prospešné pre Váš kariérny rast a pre Vášho zamestnávateľa, neváhajte a prihláste sa. Tešíme sa na Vás! “