Pages Navigation Menu

Nadácia kresťanského vzdelávania

O NÁS  |  NA STIAHNUTIE | KRITÉRIÁ PRIDEĽOVANIA PODPORY |  KONTAKT

Nadácia prioritne podporuje výchovné, vzdelávacie a misijné aktivity a projekty v súlade s oficiálnym vyznaním Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Toto ustanovenie nie je možné meniť za žiadnych podmienok nijakým orgánom nadácie.

 

Verejnoprospešný účel nadácie
 1. podpora výchovy, vzdelávania a misijnej práce, založených na kresťanskom presvedčení a hodnotách,
 2. podpora študentov a pedagógov
 3. podpora športových aktivít a kultúrno-výchovných podujatí,
 4. podpora sociálne slabých študentov.

 

Verejnoprospešný účel nadácia plní najmä prostredníctvom nasledovných aktivít:
 1. finančné a materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacích inštitúcií a vyhľadávanie zdrojov ich financovania,
 2. organizovanie exkurzno-vzdelávacích podujatí, kurzov a školení v rôznych oblastiach vzdelávania,
 3. poskytovanie grantov a štipendií.

 

Zakladatelia
 • doc. Mgr. Michal Valčo, PhD.
 • Mgr. Jozef Sopoliga
 • Mgr. Adrian Kacian, PhD et PhD.

 

Orgány nadácie

 

Správna rada

Najvyšším orgánom nadácie je správna rada. Jej členmi sú:

 • doc. Mgr. Michal Valčo, PhD.
 • Mgr. Jozef Sopoliga
 • Mgr. Adrian Kacian, PhD et PhD.
 • Správcom nadácie je Ing. Bohdan Hroboň, PhD.

 

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom nadácie. Jej členmi sú:

 • Mgr. Slávka Gulánová, MBA
 • Bc. Janka Mineková
 • Mgr. Tomáš Gulán