Pages Navigation Menu

Publikácie

HEIDELBERGSKÁ DIŠPUTA

Lutherova theologia crucis

Ľubomír Batka, Pavel-Andrei Prihracki

Preklad Heidelbergovej dišputy Dr. Martina Luthera ponúka možnosť štúdia spisu, ktorý stál na začiatku reformácie. Je potešujúce študovať prameň, ktorý napájal bohatú duchovnú rieku reformačnej teológie. Prianím autorov je, aby čitateľ spoznal a pochopil Heidelbergskú dišputu v v historickom a teologickom kontexte, no súčasne, aby sa stretnutie s Lutherovými myšlienkamistalo aj podnetom na uvažovanie o význame teológie kríža pre súčasnosť.

(Lutherova společnost, Praha 2017, 2. vydanie, 126 strán)

Cena: € 5,50 | Objednať

 

95. VÝPOVEDÍ DR. MARTINA LUTHERA

2. opravené a prepracované vydanie

Malý spis – veľké zmeny

Adriána Biela, Maroš Nicák, Ľubomír Batka

Kniha ponúka preklad známych 95 výpovedí Martina Luthera. Čitateľ sa o tomto významnom Lutherovom spise dozvie viac z troch štúdií: historickej, teologickej ako i kontextualizujúcej a prenikne k podstate reformačnej teológie. Bez ohľadu na to, že otázka historicity pribitia výpovedí na bránu zámockého kostola vo Wittenbergu zostáva otvorená, kniha vedie k pochopeniu Lutherových výpovedí o pokání a Lutherových sociálno-etických dôrazov v konkrétnych prejavoch kresťanského života.
Kniha je výborný doplnok k obohateniu si znalostí reformačných podnetov a alebo darček k blížiacemu sa 500. výročiu reformácie v r. 2017.

(Lutherova společnost, Praha 2016, 2. vydanie, 156 strán)

Cena: € 6,50 | Objednať

 

LUTHERANUS 5

Démonologie svátosti tradice

Ľubomír Batka, Dan Török, Michaela Poschová, et al.

V zborníku publikujú svoje štúdie a texty:

ŠTÚDIE:

  • Ľubomír Batka: Opica Božia. Lutherov pohľad na diablovo konanie v Božom svete,
  • Jerzy Sojka: Satan v teologii Martina Luthera,
  • Petr Hlaváček: Inkvizitor Heinrich Institoris (+1505) a jeho působení v českých zemích,
  • Dan Török: Vývoj vzájemných postojů Martina Luthera a Desideria Erasma Rotterdamského dle svědectví jejich osobní korespodence,
  • Christopher Boyd Brown: Aby slovo Boží mělo volnou cestu: Dějiny a teologie Luterské liturgie,
  • Michaela Poschová: Reformácia, jej zhodnotenie a význam pre predstaviteľov Evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku v 19. storočí

TEXTY:

  • Robert H. Bennett: Posedlost Démony a exorcismus z pohledu reformace,
  • James A. Krikava: Svátosti v praxi,
  • James A. Krikava: Kde jsou dva shromážděni: Soukromá zpověď jako pastorační péče,
  • Magdaléna Ševčíková: Výzvy pre obnovu spovede v evanjelickej praxi.

(Lutherova společnost, Praha 2015, 1. vydanie, 248 strán)

Cena: € 9,00 | Objednať

 

Luteráni v českých zemích v proměnách staletí

Jiří Just, Zdeněk R. Nešpor, Ondřej Matějka, et al.

Luterské církve dnes tvoří významnou součást celosvětové ekumény. Původní reformní hnutí, které započalo ve Vitemberku vystoupením zbožného augustiniánského mnicha Martina Luthera a v následujících desetiletích a staletích pronikavým způsobem proměnilo život společenství lidu Kristova, našlo ohlas také v Čechách a na Moravě. Přestože se zde nikdy nestalo dominantním jevem, v určitých dějinných obdobích výrazně ovlivňovalo konfesní a kulturní klima zemí v srdci Evropy. Předkládaná publikace se pokouší přiblížit dějinné zvraty, jimiž stoupenci učení Martina Luthera od jeho vzniku až do současnosti u nás procházeli i vnitřní proměny tohoto společenství a je prvním novodobým pokusem o jejich shrnutí vůbec.

(Lutherova společnost, Praha 2009, 395 strán)

Cena: € 14,00 | Objednať

 

NEBESKÉ ŠTEBOTANIE

Žalmy ako slovo Božie v Lutherových výkladoch 1519 – 1530

Ľubomír Batka

Predložená práca prináša úvahy o slove Božom, ako ich vyjadril reformátor cirkvi Dr. Martin Luther v dvoch prácach k prvým dvadsiatim dvom, respektíve dvadsiatim piatim žalmom s odstupom desiatich rokov. Porovnanie Lutherových výkladov so zameraním na pochopenie slova Božieho prináša viac ako len odpoveď na dosiaľ neriešenú otázku v oblasti výskumu Lutherovej teológie o tom čo majú Operationes in Psalmos (1519-1521) a Výklad prvých 25 žalmov (1930) spoločné a v čom sa odlišujú. Výsledok porovnania umožňuje väčšiu odbornosť a akademickej práci exegétu. Z Lutherových myšlienok sa dá lepšie pochopiť aj to, prečo Evanjelická teológia pripisuje primát v cirkvi Písmu.

(Lutherova společnost, Praha 2015, 1. vydanie, 108 strán)

Cena: € 5,50 | Objednať

 

 

Luther a milovana komunitaPaul R. Hinlicky: Luther a milovaná komunita

Cesta pre kresťanskú teológiu v post-kresťanskom svete

Dá sa kresťanská viera v súčasnosti obhájiť? Môže byť človek kresťanom, ktorý ešte stále zakladá svoju vieru na vierovyznaní? Paul Hinlicky s pomocou múdrosti Martina Luthera skúma klasické kresťanské učenie o Kristovej osobe a diele, o ľudskej prirodzenosti a osude. >>>

(Lutherova společnost, Praha 2014, 1. vydanie, 316 strán)

Cena: € 8,50 | Objednať

 

 

The Way You Call Into The MountainsBenjamin Chandler: The Way You Call Into the Mountain

kniha je písaná v ANGLICKOM JAZYKU

Benjamin Chandler je lektor na Evanjelickej spojenej škole v Martine. Zo svojho dvojročného pôsobenia na Slovensku si robil poznámky, ktoré premietol do pútavej knihy v anglickom jazyku s názvom THE WAY YOU CALL INTO THE MOUNTAIN (ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva).

Srdečnosť príbehov a nenapodobiteľný humor tejto knihy by vo vašej knižnici určite nemal chýbať!

Cena: € 6,00 | Objednať

 

 

Ale najväčšia z nich je láska - Beloslav RiečanAle najväčšia z nich je láska – Beloslav Riečan

Keď sa povie ČLOVEK Belo, tak nielen že to znie majestátne, ale aj skrýva všetko dobré, ako si Boh predstavuje svoj výtvor – človek na obraz Boží…

S láskou a dobrými slovami na Bela /tak chce aby ho všetci, s ktorými sa stretol a spolupracoval, volali/ spomínajú a píšu o ňom jeho blízki z rodiny, spolužiaci od základnej školy po vysokoškolské obdobie, študenti z univerzít a vysokých škôl, kde učil, spolupracovníci matematici či priatelia hudobníci.
2013 – 1. vydanie, 139 strán.

Cena: € 8,90 | Objednať

 

 

Lutheranus 4LUTHERANUS 4

Studie a texty k teologii a dějinám luterské reformace

V zborníku publikujú svoje štúdie a texty Ľubomír Batka, Jiří Just, Petr Hlaváček, Karl W. Schwarz, Ole Frederik Kullerud, Jana Dědinová a Charles J. Evanson.

Vydala Lutherova společnost, Praha 2013, 1. vydanie, 192 strán.

Cena: € 7,00 | Objednať

 

 

Evanjelizácia rozhovoromNorman Geisler and David Geisler: EVANJELIZÁCIA ROZHOVOROM

Ako počúvať a hovoriť, aby nás druhí počuli ich odkaz pre dnešok

„Evanjelizácia rozhovorom je čerstvým prístupom – čo sa týka formy aj obsahu. Nič iné, s čím som sa doteraz stretol, sa jej nevyrovná v spôsobe ako si poradiť s legitímnymi prekážkami, ktoré ľuďom bránia vôbec si evanjelium vypočuť“ >>>

Vydala Biblická škola v Martine 2013, 1. vydanie, 204 strán.

Sponzormi dotovaná cena: € 1,20 | Objednať

 

 

Sondy do současné Luterské teologieJaroslav Vokoun: SONDY DO SOUČASNÉ LUTERSKÉ TEOLOGIE

Teologické aspekty memorandových udalostí a ich odkaz pre dnešok

Kniha sonduje ekumenické dimenzie luteranizmu rozborom niektorých dôležitých teologických diel z posledných dvoch desaťročí. Napriek tomu, že autor volí formu recenzií a prehľadových štúdií, nejde iba o referovanie. Prínos skúmaných diel je postavený do autorovej širokej ekumenickej koncepcie. >>>

Vydala Lutherova společnost, Praha 2012, 1. vydanie, 142 strán.

Cena: € 6,00 | Objednať

 

 

Slovenské národné zhromaždenie v Turčianskom sv. Martine 1861SLOVENSKÉ NÁRODNÉ ZHROMAŽDENIE V TURČIANSKOM SV. MARTINE 1861

Teologické aspekty memorandových udalostí a ich odkaz pre dnešok

O Memorandovom zhromaždení v Martine v r. 1861 a jeho význame pre národnú svojbytnosť a kultúrnu samostatnosť Slovákov sa toho napísalo veľa…

Chýbajú však štúdie, venujúce sa duchovnému pozadiu tejto významnej udalosti. Táto takmer 700 stranová publikácia upozorňuje na dynamickú súhru politických, kultúrnych a náboženských aspektov memorandových udalostí v ich širšom historickom kontexte. >>>

Cena: € 27,50 | Objednať

 

 

Biblický atlasJ.B.Pritchard: BIBLICKÝ ATLAS

Biblický atlas umiestňuje celé dejiny do ich geografického kontextu od najstarších zmienok o ľuďoch usídlených v Palestíne až po vznik kresťanskej cirkvi. Bohato ilustrovaný, s viac ako 250 mapami, rekonštrukciami historicky osídlených miest a množstvom fotografií. Atlas v anglickom vydaní redigoval profesor J.B.Pritchard, jeden z najvýznamnejších archeológov a historikov. Profesor Pritchard pre túto prácu získal medzinádroný tím päťdesiatich archeológov, jazykovedcov, historikov a teológov, čo dáva publikácii značnú mieru autority.

Cena: € 29,90 | Objednať

 

 

Apoštol Pavol pre 21. storočieApoštol Pavol pre 21. storočie – zborník

Misijné impulzy pre komunikáciu a inkulturáciu evanjelia v kontexte dnešnej spoločnosti.

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pri príležitosti vyvrcholenia roku apoštola Pavla. Vedeckej konferencie sa zúčastnili predstavitelia siedmich univerzít zo štyroch krajín – Slovenska, Česka, Maďarska a Spojených Štátov Amerických. >>>

| Stiahnuť (iba na čítanie)

 

 

Martin Luther - Veľký katechizmus - s historicko-teologickými úvodmiMartin Luther: Veľký katechizmus – s historicko-teologickými úvodmi

Veľký katechizmus Martina Luthera je jeho najkompaktnejšou knihou,ktorá sumarizuje podstatu kresťanskej viery. Napísal ju s cieľom
základného kresťanského laického vzdelávania – aby ju čítali otcovia rodín, katechéti a farári, ktorí majú následne priblížiť jadro viery svojim deťom, žiakom či farníkom. Nové vydanie tejto Lutherovej najznámejšej učebnice základov kresťanstva ponúkame v novom šate – vizuálne aj jazykovo. Taktiež je doplnené o historické a teologické úvody k jednotlivým častiam katechizmu – k Desatoru, Viere všeobecnej kresťanskej, Modlitbe Pánove a Sviatostiam – na ktorých spolupracovali učitelia z Biblickej školy.

Cena: € 10,00 | Objednať

 

 

Hebrejská bible a dějinyRolf Rendtorff: Hebrejská bible a dějiny

Její první část přináší přehled starších izraelských dějin, který zároveň zvažuje starozákonní tradice. Druhá část konfrontuje starozákonní literaturu, zvláště její druhy a žánry, s konkrétní tváří života ve starém Izraeli. Nejobsáhlejší třetí část je věnovaná jednotlivým spisům Starého zákona.

376 strán

Cena: € 11,60 | Objednať

 

 

Dejiny dogmatuLouis Berkhof: Dějiny dogmatu

Dějiny dogmatu jsou odborným dílem, které se zabývá výkladem, vznikem, vývojem a obranou základů křesťanského dogmatu v průběhu dějin církve.

Všem, kdo studují systematickou teologii nebo kteří se zabývají současnými trendy v náboženství, poskytuje srozumitelný popis historického pozadí. Dr. Berkhof tvrdí, že ačkoliv teolog musí soustavně sledovat současný stav křesťanského myšlení, nemůže přitom opomíjet historický vývoj.

240 strán

Cena: € 9,90 | Objednať

 

 

M. Luther - Jeden veliký kopec...Martin Luther: Je jeden veliký kopec…

Výbor z díla II.

Kniha obsahuje preklad do súčasnej češtiny nasledujúcích Lutherových spisov z vajmarskej edíce jeho diela: O svobodě křesťana, První přednáška o listu Galatským, Jádro křesťanského života, Tři symbola neboli vyznání křesťanské víry, Že je třeba se vyhýbat lidskému učení, Předmluva k žaltáři, Krátká forma vyznání víry, Že má křesťanské shromáždění neboli sbor právo a moc posuzovat veškeré učení a povolávat i odvolávat učitele: zdůvodnění a příčina toho z Písma, Křestní knížka, …

Cena: € 7,00 | Objednať

 

 

Lutheranus 2009/2010Lutheranus 2009/2010

Zborník Lutherovy společnosti.

Zborník obsahuje príspevky autorov: Sarah Hinlicky Wilson: Radostné výměny; Magdaléna Ševčíková: Prínos evanjelického učenia k oceneniu daru spovede; Daniel Peter Metzger: Kristus v žalmech; Michaela Pogányová: Božie predurčenie a pôvod zla; Ondřej Kolář: Smrt a posmrtná existence u Martina Luthera; Michal Valčo: Druhý Martin reformácie; Petr Hlaváček: Tři osobnosti luterské reformace z česko-saského pomezí.

Cena: € 7,00 | Objednať

 

 

M. Luther - Vybor z diela 1Martin Luther: Kdybych měl nekonečně světů…

Výbor z diela I.

Siedma vydaná publikácia je výberom z Lutherovho diela. Na 234 stranách nájdeme odborný preklad do súčasnej češtiny následujúcich spiskov:

Nemecký výklad Otčenáša pre obyčajných laikov, Potešenie pre osobu vo veľkých pokušeniach, Ponaučenie čo máme hľadať a očakávať v evanjeliách, O prijímani sviatosti pod obojím, O manželskom živote, O obchodovaní a úžere, … . Publikácia ďalej prináša životopis Martina Luthera a zoznam jeho diela vydaného slovensky a česky.

Cena: € 6,60 | Objednať

 

 

Lutheranus 2007/2008Lutheranus 2007/2008

Zborník obsahuje nasledujúce texty: Mária Hroboňová: Teológia kríža u Martina Luthera; Paul R. Hinlicky: Človek, ktorý stvoril svet: Lutherova neochalcedónska kristológia; Jerguš Olejár: Kristológia Martina Luthera a Cyrila Alexandrijského; Jiří Just: Blahoslavův překlad Nového zákona – inspirace Lutherovou teorií překladu?; Ondřej Macek: Zbožnost tajných evangelíků v Čechách a na Moravě; Petr Hlaváček: Kadaňský mír z roku 1534 (Katolicko-luterský pokus o záchranu jednoty Svaté říše římské).

Cena: € 6,00 | Objednať

 

 

Priprava na dielo sluzbySlávka Gulánová: Príprava na dielo služby

Záverečná správa projektu

Táto na Slovensku ojedinelá publikácia vznikla ako zhrnutie výsledkov projektu, ktorý si dal za cieľ zmapovať stav evanjelického povedomia (identity) laických členov ECAV na Slovensku. V čase, keď je Evanjelická cirkev augsburského vierovyznania konfrontovaná mnohými kultúrnymi zmenami, vzniká akútna potreba definovať a komunikovať vlastnú vieru. Poznanie našej identity nám môže pomôcť pružnejšie reagovať na duchovné potreby spoločnosti, do ktorej sme Kristom vyslaní.

Cena: € 1,60 | Objednať

 

 

GalilejskýGerd Theissen: Galilejský

Historické bádání o Ježíši formou vyprávění

V snahe tlmočiť základnú zvesť Nového zákona, príbeh Ježiša Krista, spísal známy nemecký teológ a sociológ Gerd Theissen vynikajúce románové dielo o Ježišovi a jeho dobe, postavené na najnovších odborných poznatkoch.

266 strán

Cena: € 3,30 | Objednať

 

 

Stratení a nájdeníStratení a nájdení

Konfirmačná príručka

Príručka s konfirmandom komunikuje prostredníctvom príbehu. Je rozdelená do dvoch častí. Prvá – vieroučná časť – je postavená na trojičnom zákade. V druhej časti sa kniha venuje praktickým otázkam života: trápenie, utrpenie, medziľudské vzťahy, dar stvorenia (príroda), dar vlastného života (alkohol, drogy), … . Kniha neobchádza ani témy ako: priebeh Služieb Božích, spev, rytmus cirkevného roka.

Cena: € 3,30 | Obsah | Objednať

 

 

Nový ZákonNový zákon s výkladovými poznámkami

Komentovaný preklad Novej zmluvy

Práca s biblickým textom, ak nemá viesť k scestnej interpretácii, potrebuje pomocnú literatúru, ktorá čitateľovi text priblíži, vysvetlí jeho pozadie, autorov zámer, historický kontext a na záver priblíži význam samotného biblického textu. Táto kniha si dáva za cieľ splniť túto úlohu. Novozmluvný text (Český ekumenický preklad) je obohatený o výkladové poznámky známymi českými biblistami.

Cena: € 3,30 | Objednať

 

 

Krestanska revueKřesťanská revue: Dvouměsíčník pro odpovědný dialog

Časopis

Periodikum vydáva Akademická YMCA v Českej republike. Časopis si dáva za cieľ premýšľať nad tým, ako sa autentická kresťanská viera dosvedčuje uprostred výzjev súčasnej doby, chce hľadať odpovede na otázky, kde sa kresťanská existencia premieta do oblasti kultúry, politiky, vedy.

Cena ročného predplatného (6 čísel): € 16 | Objednať

 

 

M.Luther-O umirani a smrtiMichael J. Albrecht: Jsme žebráci – Martin Luther

O umírání a smrti
Reformačná teológia

Koniec pozemskej púte Martina Luthera nás privádza do Eislebenu. Verný opis posledných dní reformátora je pretkaný spomienkami na udalosti jeho života, ústřednou témou knihy je však smrť a umieranie. Čitateľ je oboznámený s množstvom Lutherových myšlienok určených najširšej verejnosti, je však vtiahnutý aj do jeho osobného života.

Cena: € 4,00 | Objednať

 

 

Spisy apoštolských otcovSpisy apoštolských otcov – Preložil: Karol Gabriš

Najranejšie diela mimo-biblickej literatúry z prvého a začiatku druhého storočia.

Tieto diela , známe pod súhrným názvom “Apoštolský otcovia” sú klasikou kresťanskej literatúry a poskytujú pohľad na život a bohoslužobné dianie ranej cirkvi. Odhaľujú výzvy, ktorým muselo kresťanstvo čeliť, keď sa šírilo z Jeruzalema do krajín okolo Stredozemného mora.
Ponúkajú spätný pohľad do obdobia, keď prestalo byť považované za židovskú sektu a začalo byť vnímané ako oddelená, jedinečná náboženská komunita.Tí, ktorí vyznávali Ježiša ako Krista, Mesiáša a svojho Pána, sa pôvodne označovali za “nasledníkov Cesty”. Snažili sa pamätať na Jeho učenie a nasledovať Jeho cestu, ako bola vyučovaná apoštolmi a priamymi žiakmi apoštolov.

Cena: € 8,30 | ObsahVypredaná

 

 

Biblický atlas pre študentovTim Dowley: Biblický atlas pre študentov

Biblia je plná ciest. Abrahámova cesta, plná príbehov, z Uru do zeme Kanaán. Cesta Hebrejov z egyptského otroctva do Prisľúbenej zeme. Mimoriadne misijné cesty sv. Pavla. Čo teda bola Mezopotámia? Kde Mojžiš prešiel cez Červené more?Prečo bolo tak veľa vojen v každej časti Palestíny? Kde bola Golgota – Lebečné miesto? Kde sa potopila loď, na ktorej sa Pavol plavil do Ríma?

Na všetky tieto otázky odpovedá tento atlas, ktorý svojimi prehľadnými a farebnými mapami poskytuje užitočnú pomoc v porozumení biblického textu.

Cena: € 2,00 | Objednať

 

 

Sprievodca Bibliou pre študentovTim Dowley: Sprievodca Bibliou pre študentov

Prečo v Biblii jestvujú dva zákony? Akým spôsobom žili ľudia za čias Ježiša? Čo sú to “zvitky od Mŕtveho mora”? Ako vyzeral židovský chrám? Na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete odpovede práve v tejto farebnej publikácii, ktorá je akousi vstupnou bránou k Biblii a biblickým dejom. Knižka je vhodná na čítanie doma, ale aj pre školy či cirkevné spoločenstvá.

Cena: € 3,00 | Objednať

 

 

Jak číst BibliGordon D. Fee / Douglas Stuart: Jak číst Bibli s porozuměním

Mnoho ľudí sa domnieva, že je správne čítať Bibliu, ale keď sa o to pokúšajú, zisťujú, že narážajú na množstvo prekážok. Podobne ako etiópsky dvoran, ktorý sa na ceste domou z Jeruzalema snažil pochopiť knihu proroka Izaiáša, dochádzajú k poznaniu, že bez pomoci niekoho druhého tomu, čo čítajú, neporozumejú. A práve týmto ľuďom je určená táto kniha.

Cena: € 7,60 | Obsah | Objednať

 

 

Cesta ku korunováciiH.N. Wendt: Cesta ku korunovácii

Kniha amerického teológa Harryho Wendta Cesta ku korunovácii je veľmi inšpirujúca pomôcka najmä k pôstu.

Netradičným a objavným spôsobom pracuje s biblickým textom, pričom využíva najnovšie poznatky odborného výskumu. Originálne prepája správy Starej a Novej zmluvy, aby ukázal na hlboký význam Kristovho kríža. Proces odsúdenia a ukrižovania Mesiáša, ktorý sleduje priam napínavým spôsobom, chápe ako Kristove vyvýšenie – Jeho korunováciu. Na často prehliadaných textoch Starej zmluvy ilustruje, že Kristus je dávidovský večný Kráľ a ako Jeho cesta na trón (kríž) pozoruhodne sleduje, ale zároveň aj úžasne prevyšuje stopy Dávida.

Cena: € 3,30 | Objednať