Pages Navigation Menu

O nás

Zmyslom existencie Centra kresťanského vzdelávania v Martine (ďalej CKV) je privádzať ľudí všetkých vekových skupín ku Kristovi. CKV vzniklo ako neformálne združenie spájajúce

  • Biblickú školu >>>
  • Evanjelickú spojenú školu
   • Evanjelická materská škola >>>
   • Evanjelická základná škola >>>
   • Evanjelické gymnázium >>>
  • Nadáciu kresťanského vzdelávania (NKV) >>>

 

Naše úsilie je požehnané vernosťou bratov a sestier v Kristovi, ktorí rozumejú, že kresťanské vzdelávanie má skutočnú a trvalú hodnotu. Je to ich dôvera a modlitby, ktoré motivujú zamestnancov CKV pokračovať v práci, ktorá je pre nich službou i poslaním.

Biblická škola

Naša snaha a úsilie sú inšpirované mottom Centra kresťanského vzdelávania:
Motivovať ľudí, aby poznali Pravdu a stali sa slobodnými v Kristu pre službu blížnym.

Pôvodné biblické štúdium dospelých sa počas rokov rozrástlo do vzdelávania rozličných vekových skupín. Biblická škola momentálne ponúka 2 študijné programy: Biblické štúdium a Timotej – slúžiť@rásť. Od septembra opäť spúšťame úspešný program s názvom Služba sprevádzania – SLZA. Zároveň na pôde CKV v Martine prebieha aj vyučovanie externých študentov vysokoškolských programov Katedry náboženských štúdií. Centrum kresťanského vzdelávania podporuje aj Evanjelickú spojenú školu, ktorá pozostáva z materskej školy, základnej školy a bilingválneho gymnázia. Pre potreby kresťanského vzdelávania v Martine a kvôli sprehľadneniu toku finančných prostriedkov bola založená Nadácia kresťanského vzdelávania.

Napriek pozitívnym zmenám, hodnoty a smerovanie CKV a jeho „detí“ zostávajú rovnaké – naďalej chceme vytvárať priestor pre kvalitné vzdelávanie a kresťanskú výchovu, a tým motivovať ľudí, aby poznali Pravdu a stali sa slobodnými v Kristu pre službu blížnym (Jn 8,32).

Historický kontext CKV

Myšlienka založiť školu, kde by sa prakticky ktokoľvek mohol hlbšie venovať štúdiu Biblie, a tak hľadať odpovede na podstatné otázky života, je vo vyspelých krajinách bežne praktizovaná.

Biblická škola

“Naliehavosť a potrebu takéhoto druhu vzdelania som si uvedomil hlavne počas môjho pôsobenia na evanjelickom gymnáziu v Tisovci. Prekvapilo ma množstvo otázok a vysoký záujem o hlbšie poznávanie Božieho Slova. Zároveň som si uvedomil, ako biedne je evanjelická mládež pripravená po duchovnej stránke “ísť do sveta.” Vízia biblickej školy, ktorá tvorí počiatok Centra kresťanského vzdelávania nadobudla oveľa konkrétnejšiu podobu počas môjho štúdia v USA, kde som mal možnosť študovať aj na škole podobného typu. Našiel som veľa porozumenia a podpory v Martinskom zbore a vytvorili sme prípravnú komisiu pre realizáciu tohto projektu.”

Bohdan Hroboň
riaditeľ Centra kresťanského vzdelávania

 

Bohdan Hroboň

 

 

Historia Martin

Dnešné Centrum kresťanského vzdelávania v Martine sa nezrodilo iba z túžob a snov dneška, ale má svoju dávnu históriu. Janko Kalinčiak, známy slovenský pedagóg, riaditeľ evanjelického gymnázia v Českom Tešíne, keď v r. 1862 spracoval projekt pre vybudovanie sústavy škôl patentálnej evanjelickej superintendencie, na čele ktorej stál Karol Kuzmány, navrhol, aby popri vyššom osemtriednom evanjelickom gymnáziu bol vytvorený pre jeho absolventov aj teologický a právnický náukobeh. Z tejto myšlienky sa v 60-tych rokoch 19. storočia uskutočnila iba časť. Na základe Kalinčiakovho návrhu bolo v Martine založené Nižšie slovenské evanjelické patronátne (spočiatku patentálne) gymnázium s tzv. právom verejnosti, tzn. riadne akreditované, no rozšíriť ho na osemtriedne a vytvoriť teologický náukobeh sa už nepodarilo. Po osem a polročnej existencii gymnázia bolo totiž zrušené. Napriek tomu dávna myšlienka nestratila svoju platnosť podnes a zjavila sa nanovo po 130 rokoch. Centrum kresťanského vzdelávania je vlastne, možno to tak povedať, odkazom na dávny Kalinčiakov projekt, je prejavom kontinuity v snoch a túžbach všetkých tých, ktorí budujú slovenské školy, ktorí sa starajú o vzdelanie mladej generácie, ktorí sa usilujú o duchovnú obnovu v spoločnosti i dnes. Vďaka Bohu, že dávna myšlienka nezahynula.

Miloš Kovačka
popredný slovenský bibliograf – evanjelik s prívlastkom “posledný štúrovec”