Pages Navigation Menu

SLUŽBA SPREVÁDZANIA

<<<   |  ROZVRHY  |  POSTREHY ŠTUDENTOV  |  FOTOGALÉRIA  |  NA STIAHNUTIE  |  KONTAKT

***

SLZA

*** štúdium je momentálne neaktívne ***

Befriender ministry
(Služba sprevádzania)

Služba sprevádzania je tzv. službou vypočutia, umožňujúcou trpiacim podeliť sa o smutný príbeh svojho života bez strachu a sklamania z toho, že budú posudzovaní, odsudzovaní a vystavovaní kritike a radám zo strany sprevádzajúceho.[1] Befrienderi (Sprevádzajúci) sú neplatení dobrovoľníci, vykonávajúci službu sprevádzania v rámci cirkvi, ale aj mimo nej, všade tam, kde sa naskytuje možnosť vypočuť trpiaceho človeka.

 

Koncept tejto služby vznikol v Anglicku v roku 1953. Reverend Chad Varah zorganizoval stretnutie ľudí v pastorálnej núdzi s laikmi, ochotnými ich s empatiou a pochopením vypočuť. Okamžite zaznamenal pozitívnu odozvu na obidvoch stranách. Týchto laikov, dobrovoľníkov, odvtedy nazýval „Befrienders“. Z prvého centra v Londýne vznikla v roku 1966 medzinárodná sieť „Befrienders International“, podporujúca vznik Befriender centier po celom svete. V roku 2001 už existovalo 361 centier v 41 krajinách sveta.

Befriender ministry je možné vykonávať telefonicky, formou listu, e-mailu, alebo tvárou v tvár. Befrienderi zasahujú a pomáhajú aj v situáciách živelnej pohromy, ako sú napríklad zemetrasenia či záplavy. Befrienderi reagujú na potreby človeka a držia sa iba jedného pravidla: umožniť trpiacim hovoriť o svojom strachu a samote bez toho, aby sa cítili posudzovaní a tútorovaní inou osobou.[2]

Befriender ministry je službou na národnej a ekumenickej úrovni,  lieči srdcia, oživuje komunity a transformuje trpiaci svet. Jej centrá vzdelávajú, formujú a podporujú laických pracovníkov pre službu vypočutia.

Táto služba má nesmierne využitie práve v cirkvi a na pôde cirkevných zborov a spoločenstiev. Symbolizuje to aj jej logo, na ktorom sa nachádza voda, ruky, klasy a oblúk.[3] Voda symbolizuje krst, ktorým sme povolaní k službe. Ruky symbolizujú vzájomnosť, dôveru, ochotu spolutrpieť, súcit. Klasy sú symbolom Večere Pánovej, odpustenia, rovnako ako aj možnosti duchovného rastu. Oblúk symbolizuje tradičné kostolné okná a poukazuje na to, že táto služba sa deje predovšetkým v cirkvi a je cirkvou zastrešovaná. (LOGO)

Služba sprevádzania sa od inej formy sociálnej služby odlišuje hlavne tým, že rozpoznáva posvätnosť chvíle. Svojou pokornou službou sprevádzajúci sprítomňuje Boha, jeho lásku a starostlivosť o trpiacich. Mottom služby sú verše z 2M 3:1-5, kde Boh hovorí Mojžišovi, aby si vyzul obuv z nôh, pretože miesto, na ktorom stojí, je posvätná pôda. Príbeh trpiaceho človeka, v ktorom sa dokáže sprevádzajúcemu otvoriť, je práve takouto posvätnou pôdou, a preto musí byť zachovaný v diskrétnosti a dôvere a ak je to žiadané, vložený do vzájomnej modlitby sprevádzajúceho a sprevádzaného.

 

Služba sprevádzania sa opiera o štyri základné princípy:

a)  Boh je prítomný.
b)  Sme povolaní prejaviť lásku a starostlivosť, nie vyliečiť a uzdraviť (Boh je ten, ktorý uzdravuje).
c)  Druhých prijímame bez posudzovania (Boh nás prijíma takých, akí sme).
d)  Aktívne počúvanie.

Aktivita sprevádzajúceho spočíva v tom, že trpiaceho vyhľadáva, kontaktuje, navštevuje a svojou prítomnosťou zdieľa jeho bolesť a samotu. Jeho pasivita je v tom, že necháva otvorený priestor pre Božie konanie, jeho súd a uzdravenie.

Služba sprevádzania vychádza z predpokladu, že táto služba obohacuje nielen trpiacich, ale aj sprevádzajúcich. Trpiaci čerpajú útechu z prítomnosti niekoho, komu na nich úprimne záleží. Sprevádzajúci sa učia „vyprázdniť svoj pohár“ naplnený vlastnými predpokladmi a skúsenosťami a počúvať príbeh z perspektívy trpiaceho. Výsledkom je vzťah založený na vzájomnej dôvere, dávaní a prijímaní. Zo strany sprevádzajúceho je to tiež súcit a empatia, zo strany sprevádzaného dôvera a ochota pokračovať v zdieľaní.

 

Služba sprevádzania (SLZA)

SLZA-logo-redSLZA je študijný program zameraný na sprevádzanie ťažko chorých, zomierajúcich a smútiacich ľudí. Zastrešuje ho Biblická škola v Martine. Ide o neakreditovanú formu štúdia určenú pre:

 

  • záujemcov, ktorí sa sami vyrovnávajú s bolestivou stratou svojich blízkych
  • ľudí z praxe, ktorí sa s umieraním a smútením stretávajú vďaka svojej práci a službe
  • dobrovoľníkov, ktorí majú záujem získať vedomosti a zručnosti v oblasti sprevádzania

SLZA je dvojsemestrálne štúdium, prebiehajúce v mesiacoch september až jún. Štúdium je 1x v mesiaci, v sobotu a v nedeľu, od 9:30 do 16:00. V rámci štúdia je niekoľkodňové sústredenie, spojené s návštevou hospicu. Forma štúdia je zážitková. Štúdium sa končí certifikátom, ktorý potvrdzuje absolvovanie štúdia v rozsahu 102 vyučovacích hodín v oblasti sprevádzania ťažko chorých, zomierajúcich a smútiacich.

Pre bližšie informácie kontaktujte Natáliu Kacianovú

***
[1] Bale, C., „Befriending“ in Macmillam Encyclopedia of Death and Dying, ed. R. Kastenbaum (N.Y.: Thomson, Gale, 2003), 1:58.
[2] Ibid., 1:59.
[3] BeFriender Ministry. Candidate Workbook, (Saint Paul, MN: University of St. Thomas, 2004), 4.