Pages Navigation Menu

GRUNDTVIG

<<<  |  AKTIVITY  |  DISEMINÁCIA  |  MOBILITY – DZIEGIELOWOSWIENCIMSIBIU  |  VRÍCKO

FOTODOKUMENTÁCIA  |  MATERIÁLY NA STIAHNUTIE  |  KONTAKT

***

Projekt GRUNDTVIG č.: 134120989

***

Názov projektu: Sprevádzanie smútiacich v interkultúrnom a intereligióznom kontexte

Projektom „Sprevádzanie smútiacich v interkultúrnom a intereligióznom kontexte“ má byť zamestnancami a dobrovoľníkmi zo sociálnych a cirkevných inštitúcií spracovaný interkultúrny a intereligiózny koncept pre sprevádzanie smútiacich. Je to veľmi dôležité, pretože každodenná prax poukazuje na to, ako ľudia s rozdielnym kultúrnym zázemím, prechádzajúci procesom smútenia (pri strate zdravia, človeka, vlasti atď.), potrebujú náležitú podporu.

V dnešných spoločenských štruktúrach, poznamenaných zvratmi a inými zlomovými udalosťami, by sa tento projekt chcel taktiež zamerať na tzv. potláčané smútenie (napr. u tých, ktorí prežili 2. svetovú vojnu, holokaust, Balkánsku vojnu). Ukazuje sa, že v partnerských krajinách je táto problematika stále aktuálna a je dobré sa ňou zapodievať, pretože bráni pozitívnemu nastaveniu európskeho spoločenstva. Z tohto dôvodu bude téma „nespracovaného smútenia“ taktiež zahrnutá do konceptu.

Vo všetkých partnerských krajinách (Slovensko, Poľsko, Rumunsko) budú uskutočnené rozhovory na základe dotazníkov, aby bolo možné analyzovať a porovnávať procesy smútenia v kontexte kultúr, rovnako ako aj následky potláčaného smútenia.

Zdôvodnenie:

Všetky partnerské organizácie sú svojím spôsobom naviazané na sprevádzanie smútiacich, a to prostredníctvom dobrovoľníkov, ale aj zamestnancov. Avšak reflexia vlastnej práce, vplyv vlastnej kultúry, náboženstva a historickej minulosti je u každého partnera rozdielny. Aj vďaka tabuizácii danej témy je spôsob sprevádzania smútiacich veľmi individuálny. Počas procesu smútenia prežívajú ľudia veľmi hlboké pocity, ktoré sú závislé na kultúre, pohlaví a náboženstve a ich úspešné vyjadrenie predpokladá vzájomné porozumenie a spoluprácu.

Pretože všetky krajiny účastníkov projektu sú prepojené vzájomnou migráciou, v praxi sprevádzania smútiacich sa ukazuje, že poznanie kultúrnych a náboženských rozdielov vedie k lepšiemu pochopeniu a pre školenie ďalších spolupracovníkov by bolo veľmi nápomocné.

Pre tých, ktorí sprevádzajú smútiacich, je práca s nespracovaným smútkom veľmi náročná. Nespracovaný a potláčaný smútok sa prenáša, mnohokrát podvedome, u mužov a žien aj rozdielne, z generácie na generáciu,  prejavuje sa v konfliktných situáciách a vyvoláva pocity viny. Spôsobuje predsudky a zabraňuje otvorenej spolupráci medzi ľuďmi na partnerskej úrovni.

Spracovaním problému potláčaného smútenia vchádzame na neprebádané územie.

Spracovanie konceptu smútenia obsahuje aj myšlienku zmierenia národov. Problematika prežívania smútku ako zlomovej životnej situácie, v ktorej je možné zažiť pocit zmierenia na osobnej rovine, môže byť v konečnom dôsledku prenesená aj do roviny zmierenia národov.

Ciele a stratégie projektu:

Cieľom projektu je spracovať, spoločne s partnermi, interkultúrny a intereligiózny koncept smútenia, ktorý poskytne pracovníkom všetkých zúčastnených organizácií podporu pre poradenskú prax. Daný koncept súčasne poslúži aj ako detabuizačný prvok. Z tohto dôvodu musia byť, v jednotlivých partnerských krajinách, najprv formou dotazníka zistené rozdielne postoje a potreby ľudí rôznych kultúrnych a náboženských príslušností. Dôraz položíme aj na potláčaný smútok, jeho vplyv na ľudí a medziľudské vzťahy v súžití rôznych národností.  Vychádzame z predpokladu, že bezkonfliktné spolunažívanie je nevyhnutným predpokladom európskeho spolunažívania.

Naše ciele chceme dosiahnuť nasledujúcimi stratégiami:

Na základe odborných vedeckých kritérií bude vypracovaný dotazník, ktorý zohľadní potreby smútiacich, kultúru a tradície smútenia, resp. potláčania smútku, a to v závislosti na pozadí kultúry, náboženstiev, etnických nuansí, generácií a pohlavia.

Spoločnou snahou bude spracovanie konceptu smútenia.

Koncept bude vydaný ako viacjazyčná brožúra a pokiaľ to bude možné, bude rozdistribuovaný organizáciám, ktoré sa zaoberajú problematikou smútenia.

Európska pridaná hodnota

Vysoké angažmá – aj v cirkevno sociálnej oblasti partnerských krajín – a vedecká kompetencia partnerských organizácií, umožní politicky, spoločensky, hospodársky a nábožensky skúmať a pochopiť spoločné problémy a spojitosti v širokých súvislostiach. Vďaka stretnutiam s odborníkmi v oblasti soc. služieb jednotlivých krajín budú do projektu živo zakomponované európske aj medzinárodné výsledky výskumu k problematike smútenia.

Priame porovnanie dobrovoľníckeho angažmá v rôznych partnerských krajinách bude pre účastníkov veľkým prínosom.

Spoločné projektové aktivity vytvoria priestor pre spracovanie aspektov potláčaného smútku, a to v kontexte kultúry a náboženstva a z týchto výsledkov budú vyvodené dôsledky pre zmierenie sa medzi skupinami obyvateľstva a v konečnom dôsledku aj medzi partnerskými krajinami v rámci EU. Spracovanie potláčaného smútku zmení spôsoby správania sa, tie zredukujú predsudky a zredukované predsudky uľahčia spoluprácu medzi ľuďmi zúčastnených partnerských krajín.

Dôsledky úspešného realizovania projektu

Projekt poskytne účastníkom projektu enormný rast v oblasti vedenia a skúseností (napr. spoznať a zažiť rôzne možnosti spracovania smútku ako aj možnosť podieľať sa na spoločnom koncepte smútenia). Vďaka týmto skúsenostiam budú účastníci schopní lepšie reflektovať svoju prácu so smútiacimi. Budú si môcť hlbšie uvedomiť vlastnú kultúrnu a náboženskú identitu. Budú lepšie pripravení na emočnú záťaž, spojenú so sprevádzaním. Spracovanie vlastného potláčaného smútku bude nápomocné slobodnejšej komunikácii a hlbšiemu pochopeniu a súcitu.

Vďaka téme projektu – teda spracovania interkultúrneho, interreligiózneho a ekumenického aspektu smútenia resp. potláčania smútenia – vstupujú samotní účastníci projektu formou vlastnej skúsenosti a reflexie na neprebádané územie. Týmto spôsobom môžu nadobudnúť viacej empatie pre podporu dobrovoľníkov, obzvlásť pre tých, ktorí majú skúsenosti s migráciou a iným náboženským pozadím.

Vďaka angažovaniu sa v projektových aktivitách, sa jednotlivé zariadenia stanú učiacimi sa systémami, ktoré si týmto spôsobom rozšíria ponuku a vylepšia svoj profil. To poslúži k motivácii spolupracovníkov a celkovej klíme zariadenia. Otvorenie sa verejnosti pomôže zariadeniam dostať sa do širšieho povedomia, ako aj stať sa uznávanejšími odborníkmi v danej oblasti. Spolupráca s inými organizáciami, ktoré sa venujú smúteniu, umožní lepšiu psychosociálnu supervíziu a otvorí nové možnosti smerom k ďalšiemu vzdelávaniu dobrovoľníkov a zamestnancov.

Práca s verejnosťou sa stane významným príspevkom danej organizácie k detabuizácii smútku a tým pádom môže ovplyvniť aj daný región. Zverejnením výsledkov projektových aktivít, bude v profesionálnom svete integrácia migrantov v mnohých ohľadoch jednoduchšia. Zvládnutie osobného smútku sa môže stať základom k zmiereniu jednotlivých národov.