Pages Navigation Menu

GRUNDTVIG – mobilita Sibiu

<<<  |  AKTIVITY  |  DISEMINÁCIA  |  MOBILITY – DZIEGIELOWOSWIENCIM – SIBIU  |  VRÍCKO

FOTODOKUMENTÁCIA  |  MATERIÁLY NA STIAHNUTIE  |  KONTAKT

***

Úvodná mobilita – Rumunsko, Sibiu – 6.-10.12.2013

V rámci projektu Grundtvig sme sa ako partneri stretli v Sibiu, Rumunsku, po prvýkrat. Plánované stretnutie v Bratislave, kedy mali Gregorz Giemza (Polsko) a Walter Gebhardt (Rumunsko) prísť na Slovensko, koncom októbra, bolo zrušené pre chorobu W. Gebhardta.

V Sibiu sme sa stretli iba traja – koordinátori všetkých partnerských krajín. Projekt bol podaný aj zo strany Nemecka, žiaľ, Nemecku nebol schválený. Nemecko, pri podávaní prihlášky, bolo uvedené ako hlavný koordinátor projektu. Teraz sa tým koordinátorom stal rumunský partner – v zastúpení W. Gebhardta. Stretnutie v Sibiu bolo veľmi dôležité, v prvom rade z dôvodu neúčasti nemeckého partnera na projekte.

Témou stretnutia bolo:

1.     Naplánovanie mobilít (bez účasti nemeckého partnera)

2.     Podrobné naplánovanie prvej mobility na Slovensku (marec 2014), s prihliadnutím na priania partnerov

3.     Rozdelenie kompetencií (prebratie niektorých kompetencií nemeckého partnera)

4.     Návrh dotazníka

5.     Štruktúra a obsah knihy (konečný produkt projektu)

6.     Evaluácia

Stretnutie v Sibiu bolo veľmi produktívne a prajné. Dohodli sme si aj podmienky financovania jednotlivých mobilít. Spoločne sme vytvorili program prvej mobility na Slovensku. Stanovili sme presné termíny ďalších mobilít. Všetky mobility (v každej partnerskej krajine jedna) sa uskutočnia v roku 2014. V roku 2015 sa budeme sústrediť na dokončenie a vydanie knihy. Posledná mobilita (piata), v marci 2015, bude venovaná záverečným úpravám knihy a evaluácii celého projektu.

Do ďalšieho stretnutia (marec 2014) sme si stanovili cieľ: premyslenie otázok týkajúcich sa témy projektu, ktoré by sme mohli klásť respondentom formou dotazníka. Návrhy otázok zašleme rumunskému partnerovi ešte pred mobilitou na Slovensku. Neskôr (počas mobility) zostavíme dotazník, ktorý bude slúžiť ako základ našej spoločnej publikácie.

Natália Kacianová

***

List of participants | Program

Správa z mobility – Sibiu – 11.-15.9.2014

Mobility sa spolu so mnou zúčastnili ďalší štyria slováci – Patrícia Dobríková, Jana Nemcová, Martina Proneková a Albín Masarik. Ako koordinátorka skupiny som si dala záležať, aby účastníci mobility boli rôzneho pohlavia, rôzneho vierovyznania (rímsko-katolícka, evanjelická a.v., baptistická cirkev) a z hľadiska zamerania projektu (práca so smútiacimi) – rôznej profesie (zdravotná sestra, vedúca hospicu, teológovia a kňazi, psychologička).

V prvý a druhý deň bol program mobility zameraný na prezentovanie projektových výsledkov našimi rumunskými partnermi. Naša partnerská organizácia v Sibiu (Foundation of Reconciliation) si v rámci trvania projektu stanovila nasledujúce ciele: preskúmať rituály, symboly a tradície smútenia v 9 etnických a náboženských skupinách žijúcich na území Rumunska.

S cieľmi projektu súviseli aj prednášky, týkajúce sa histórie partnerskej organizácie, súčasného výskumu, ako aj publikačnej činnosti. V priebehu piatkového dopoludnia zazneli nasledujúce prednášky: biskup Christoph Klein predstavil činnosť organizácie z historickej perspektívy, riaditeľ Walter Gebhardt nás oboznámil s projektovou činnosťou a Vasile Grajdian nám predstavil publikácie, ktoré nadácia v minulosti vydala. Mňa osobne zaujal koncept „budovania mostov medzi kresťanmi, moslimami a židmi v Rumunsku“, ktorý zachytáva publikácia Telling stories of Hope.

Po prednáškach nasledovala prezentácia projektových výsledkov slovenskej a poľskej skupiny. Našu slovenskú skupinu uviedla Patrícia Dobríková prednáškou: Štatistické spracovanie údajov pre zostavený dotazník. Prezentovala výsledky výskumu, ktorý robila v rámci Rímsko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Ostatní účastníci slovenskej skupiny prezentovali výsledky výskumu v rámci Evanjelickej cirkvi a.v., ortodoxnej cirkvi, menšinových cirkví ako aj výskumu rituálov, symbolov a tradícií smútenia v slovenskej ľudovej kultúre. Poľská skupina sa prezentovala svojimi plánmi – prípravou konferencie pre duchovných rôznych cirkví a prípravou seminára o podporných skupinkách pre smútiacich, ktoré na základe slovenského modelu plánujú facilitovať na troch miestach v Poľsku: Gliwiciach, Bielsko-Bialej a Dziengielowe.

V rámci mobility sme navštívili niekoľko kresťanských kostolov a cirkevných komunít – jezuitský kostol v Sibiu, evanjelický kostol v Brašove a pravoslávny kláštor v Brancoveaunu.

V posledný deň mobility nám naši rumunskí partneri prezentovali rôznorodé pohľady na smrť a zomieranie v rumunskej kultúre. V Rumunsku sa nachádza jedno miesto – Marakesh – kde nájdete náhrobné kamene s najrôznejšími nápismi ako napr. – „Pod týmto krížom leží moja svokra. Keby žila o tri dni dlhšie, ležal by som tu ja.“ V Rumunsku neexistuje žiadny koncept práce so smútiacimi, aj keď vďaka tomuto projektu sa náš rumunský partner vážne zaoberá potrebou preskúmať potreby smútiacich ľudí v deviatich náboženských a etnických skupinách: ortodoxnej cirkvi v južnom Rumunsku, ortodoxnej cirkvi v severnom Rumunsku, Grécko-katolíckej cirkvi, Evanjelickej a.v. cirkvi, Evanjelickej reformovanej cirkvi, židovskom náboženstve, v islame, v slobodných cirkvách a v rómskej skupine Kaldarash.

Pred ukončením mobility nám ešte poľský partner predstavil program nasledujúcej mobility v Poľsku, v čase 3-7. novembra 2014, ktorá bude zameraná na prežívanie smútku v židovskej histórii, viere a kultúre. Mobilita sa uskutoční v Osvienčime a bude spojená s návštevou koncentračného tábora, s prednáškami rabína a iných odborníkov, ako aj návštevou židovskej reštaurácie.

Z môjho pohľadu, mobilita v Sibiu mi pomohla lepšie pochopiť východiská nášho rumunského partnera, medzi ktoré patrí náboženská aj etnická rôznorodosť menšín žijúcich na území Rumunska. Vďaka projektu Grundtvig sme mali možnosť vycestovať a osobne spoznať niekoľko zaujímavých ľudí a miest, ktoré sa spájajú s rumunskou kultúrou, mali sme možnosť zažiť ako jednotlivé náboženské menšiny vnímajú svoju vieru a jej úlohu pri vysporiadávaní sa so smútkou po strate blízkeho človeka. Uvedomila som si, že v niektorých krajinách – ako napr. v Rumunsku, sa mnohé rituály a symboly smútenia viažu na liturgickú formu bohoslužieb (v pravoslávnej cirkvi). Z hľadiska výsledného produktu nášho projektu každá partnerská krajina potrebuje ešte spracovať a dovyhodnocovať dotazníky a dokončiť svoju časť práce na pripravovanej knihe.

Natália Kacianová