Pages Navigation Menu

Fond rodiny

ESŠ si váži dôveru, ktorú jej prejavujú rodičia rozhodnutím prihlásiť svoje deti do školy, ktorá je založená na kresťanských princípoch. Poslaním školy je pozitívne vplývať nielen na hodnoty detí, ale aj na rodičov a celé rodiny. Preto je ESŠ obzvlášť vďačná za tie rodiny, ktoré vidia a vnímajú hodnotu kresťanskej výchovy  a  privádzajú k nám viacero svojich detí, a to aj napriek zvýšeným nárokom na rodinný rozpočet. Škola chce takýmto rodinám pomôcť znížením školného pre druhé, prípadne tretie dieťa.

V prípade, že máte záujem podporiť svojim darom Fond rodiny, môžete tak urobiť jednorázovým finančným príspevkom v hodnote:

  • 600 EUR na rok na jedno dieťa v Evanjelickej materskej škole, 
  • 510 EUR (360 EUR školné a 150 EUR príspevok ŠKD) na rok na jedného žiaka v Evanjelickej základnej škole, alebo 
  • 450 EUR na rok na jedného študenta Evanjelického gymnázia,

Svojim finančným príspevkom pomôžete motivovať rodiny, aby investovali do vzdelania svojich detí, ako aj ich osobného rastu vo viere.

Spôsob ako prispieť

Informácie, ktoré potrebujete, aby ste mohli uskutočniť prevod finančných prostriedkov a podporiť nás:

Názov účtu: NADÁCIA KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA

Číslo účtu: 2624027729/1100

IBAN SK32 1100 0000 0026 2402 7729

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Správa pre príjemcu: fond rodiny