Pages Navigation Menu

Projekt Akros pokračuje tvorbou metodík

ATELIÉR KOMPLEXNÉHO ROZVOJA OSOBNOSTI

Moderné vzdelávacie moduly | dopytovo orientovaný projekt

Biblická škola, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin realizuje projekt AKROS – Ateliér Komplexného Rozvoja Osobnosti v období od 10/2018 – 12/2019.Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. ITMS kód projektu: 312011I654

https://www.minedu.sk | https://www.esf.gov.sk

Podľa Európskej komisie iba 3% dospelých na Slovensku sú aktívni v celoživotnom vzdelávaní. Menej je to už len v Rumunsku (1%), pričom na druhom konci spektra sú krajiny ako Švédsko 29%, Dánsko 31% alebo Fínsko 25%. Biblická škola v Martine, ktorá má 20-ročnú tradíciu v realizácii vzdelávacích kurzov, získala v rámci Operačného programu Ľudské zdroje grant na realizáciu projektu Akros-ateliér komplexného rozvoja osobnosti. Vzdelávacie moduly projektu ponúkajú frekventantom rozšírenie ich zručností a vedomostí v oblasti interpersonálnej komunikácie a mediácie, projektového manažmentu a fundraisingu, mentoringu a etiky leadershipu.

Projekt je aktuálne vo fáze tvorby metodík a od 15. mája začne prebiehať realizácia jednotlivých vzdelávacích modulov.

1. Čím Vás oslovil projekt Akros a prečo ste sa do neho rozhodli zapojiť z pozície lektora a tvorcu metodiky?

Adrian Kacian /etika leadershipu/: Celoživotné vzdelávanie je dôležitou súčasťou modernej spoločnosti. Svet okolo nás sa veľmi rýchlo a dynamicky mení. Poznatky a zručnosti, ktoré človek načerpá v škole pri prechode do praxe mnohokrát nestačia alebo sú už zastarané. Dnes je nevyhnutné kontinuálne sa vzdelávať celý život. Tento prístup človeku nielen uľahčí výkon jeho profesie, ale zachová vitalitu jeho ducha, podporí schopnosť objavovať neznáme a tešiť sa z objaveného. Toto je len časť, čo môže celoživotné vzdelávania ľudom priniesť a a preto som sa zapojil do projektu AKROS, ktorý ho ponúka v štyroch moduloch.

Gabriela Švajlenová /interpersonálna komunikácia a mediácia/: Dôvod, prečo ma oslovil tento projekt je veľmi jednoduchý:  komunikácia je každodennou súčasťou nášho života, potrebujeme ju rozvíjať nielen v kontakte s inštitúciami, ale aj v každodenných situáciach  a v bežnom styku s inými ľuďmi. Preto je dôležité, aby všetci neustále pracovali na rozvíjaní komunikačných zručností a je príjemné prispieť aspoň takýmto spôsobom k ich rozvoju a uviesť účastníkov vzdelávania do problematiky komunikácie.

Dávid Kralik /mentoring/: Tento projekt ma oslovil predovšetkým netradičnosťou tém, ktoré sú ponúknuté v rámci jednotlivých modulov. V školskom prostredí sa často stretávame s tým, ako učiť projektovo, alebo zážitkovo, skrátka také základy učiteľovania, ale vzdelávacie moduly, ktoré ponúka AKROS, sú nadstavbou a do istej miery rozvíjajú účastníka nielen ako učiteľa, ale aj ako človeka a to mi príde vzácne.

2. Skúste nám trochu poodhaliť, čo zaujímavé nájdu účastníci kurzu v metodike, ktorú si pre nich pripravujete?

Adrian Kacian: Ja osobne budem učiť kurz Etika leadershipu. Cieľom tohto kurzu je predstaviť a  diskutovať o etických hodnotách potrebných pre leadership ako ich predstavuje Biblia. Každý z nás je leadrom vlastného života, určité leaderské funkcie má v rodine, škole či zamestnaní. Biblia poskytuje množstvo materiálu a príkladov, ktoré môžu obohatiť naše predstavy o leadershipe. Sekundárne sa poslucháči oboznámia s Bibliou, jej svetom a posolstvom, ktoré utváralo a stále ovplyvňuje myslenie západného sveta a Európy.

Gabriela Švajlenová: Študijný materiál venovaný interpersonálnej komunikácii jednoducho a zrozumiteľne objasňuje definície a pojmy spojené s komunikáciou a komunikačnými zručnosťami. Jeho súčasťou je aj kapitola venovaná konfliktom, ktoré sú výsledkom nedostatočnej alebo chybnej komunikácie. Značná časť materiálu opisuje potrebu správneho nastavenia myšlienok jednotlivca, ktoré mu môžu neskôr otvoriť nové možnosti fungovania vo vzťahu k okoliu a vylepšia jeho komunikačnú zdatnosť.

Dávid Králik: Keď som začal písať metodiku ohľadom mentoringu, použil som množstvo citátov a odborných tvrdení. Po čase som si uvedomil, že takto napísaná metodika nebude čitateľovi ponúkať žiadnu pridanú hodnotu, a tak som všetko zmazal a začal odznova. A ako vyzerá moja metodika 2.0? Jednotlivé zákutia mentoringu sa v nej pokúsim priblížiť cez rôzne osobné zážitky, víťazstvá i pády. Snáď sa bude páčiť a prinesie aj žiadaný efekt 🙂

468 ad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *