Pages Navigation Menu

AKROS – Školenie fundraisingu naplnilo očakávania

ATELIÉR KOMPLEXNÉHO ROZVOJA OSOBNOSTI

Moderné vzdelávacie moduly | dopytovo orientovaný projekt

Biblická škola, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin realizuje projekt AKROS – Ateliér Komplexného Rozvoja Osobnosti v období od 10/2018 – 12/2019. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. ITMS kód projektu: 312011I654

https://www.minedu.gov.sk | https://www.esf.gov.sk

17. júla 2019, sa v priestoroch penziónu Ľadoveň v Martine uskutočnilo stretnutie vzdelávacieho modulu Projektový manažment a fundraising neziskových organizácií so zameraním na oblasť vzdelávania, ktorého sa ako hosť zúčastnila aj odborníčka pre túto oblasť Lenka Iľanovská.

V doobednom bloku objasnila základné pojmy a dostať sa do problematiky. Spoločne s lektorkou Danicou Laukovou sa prítomní pozreli na fundraisingové prostredie v oblasti školstva na Slovensku. Užitočné informácie poskytli aj rôzne prieskumy a štatistiky, ktoré účastníkom priblížili aktuálne problémy a výzvy v tejto oblasti. Všetky veľké aktivity potrebujú plánovanie. Inak tomu nie je ani pri fundraisingu. Značná časť bloku bola preto venovaná strategickému plánovaniu. Po obednej prestávke nasledovala ďalšia časť kurzu. V tomto bloku sa na miesto prednášajúceho postavila Danica Lauková. Účastníci sa dozvedeli viac o individuálnom darcovstve, budovaní vzťahov s darcami a prepojení fundraisingu a komunikácie. Veľký úspech mala časť prednášky, v ktorej mali prítomní možnosť zhliadnuť úspešné a veľmi inšpiratívne kampane vzdelávacích organizácii pôsobiacich na Slovensku i v zahraničí. Celý kurz sa niesol vo veľmi dobrej atmosfére. Množstvo informácií a príkladov z praxe rozprúdilo medzi účastníkmi zaujímavé a podnetné diskusie.

 

468 ad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *