Pages Navigation Menu

Záverečné zhodnotenie projektu AKROS

AKROS – ATELIÉR KOMPLEXNÉHO ROZVOJA OSOBNOSTI

Moderné vzdelávacie moduly | dopytovo orientovaný projekt

Biblická škola, M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin realizuje projekt AKROS – Ateliér Komplexného Rozvoja Osobnosti v období od 10/2018 – 12/2019. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. ITMS kód projektu: 312011I654

https://www.minedu.gov.sk | https://www.esf.gov.sk

Podľa Európskej komisie iba 3% dospelých na Slovensku sú aktívni v celoživotnom vzdelávaní. Menej je to už len v Rumunsku (1%), pričom na druhom konci spektra sú krajiny ako Švédsko 29%, Dánsko 31% alebo Fínsko 25%. Biblická škola v Martine, ktorá má 20-ročnú tradíciu v realizácii vzdelávacích kurzov, získala v rámci Operačného programu Ľudské zdroje grant na realizáciu projektu Akros-ateliér komplexného rozvoja osobnosti. Vzdelávacie moduly projektu ponúkali frekventantom rozšírenie ich zručností a vedomostí v rámci štyroch vzdelávacích modulov /Mentoring, Projektový manažment a fundraising neziskových organizácií so zameraním na oblasť vzdelávania, Interpersonálna komunikácia a mediácia, ktoré prebiehali od decembra 2019 do konca decembra 2020. Projektu sa zúčastnilo 23 mužov a 98 žien. Z celkového počtu účastníkov bolo 28 nad 50 rokov.

Súčasťou vzdelávacieho modulu Interpersonálnej komunikácie a mediácie boli aj praktické prezentácie účastníkov. Každý mal možnosť vybrať si ľubovoľnú tému a pripraviť si prednášku alebo workshop a prezentovať ju pred skupinou. Vďaka tomu členovia skupiny získali nové poznatky z rôznych oblastí a rozšírili si svoj obzor. A pretože lektorka nakrútila jednotlivé vystúpenia na video, každý z prezentujúcich mal možnosť uvidieť sa a tak mohol vyhodnotiť, akým dojmom pôsobí počas vystúpenia na verejnosti. Takéto cvičenie pomohlo účastníkom kurzu spoznať silnejšie a slabšie stránky pri verejnom vystupovaní.

Opodstatnenosť a zmysluplnosť projektu dokazujú aj nasledovné postrehy účastníkov:

“S kurzom som zatiaľ spokojná. Tento vzdelávací modul som si vybrala, pretože pracujem v školstve, kde denne komunikujem so žiakmi, rodičmi, kolegami. Oceňujem, že lektorka citlivo využíva dynamiku striedania teoretických a praktických blokov, ktoré sa vhodne dopĺňajú.”

„Vyskúšať si mentoring “naživo”, oboznámiť sa s novými technikami, stráviť deň so skvelými ľuďmi aj v tom bol minulý piatok trocha iný. Uvedomila som si mnohé veci. Jednou z nich je, aké dôležité je klásť správne otázky – nie je otázka ako otázka.” 

„Kurz mentoringu bol výborný. Mentor rôznymi technikami formou otázok spolu s mentorovaným hľadá cestu ako vyriešiť situáciu s ktorou si mentorovaný nevie pomôcť sám. Na kurze sme formou cvičení spoznávali aj sami seba, čo bolo pre nás ako účastníkov veľkým prínosom. Na kurze bola dobrá partia a vládla tam pohoda a porozumenie. Vrelo odporúčam a teším sa na ďalšie možnosti vzdelávania.“

Riaditeľ Biblickej školy v Martine, doc. Ing.Bohdan Hroboň, PhD., MA:
„Pre našu inštitúciu bol projekt Akros prvá skúsenosť s fondami Európskej únie. Veľa sme sa naučili a ani menšie problémy a zvýšená administratívna náročnosť projektu nás neodradili v našom odhodlaní poskytnúť účastníkom projektu, aktuálne a kvalitné poznatky pre prax, ktoré im sprostredkovali kvalifikovaní lektori. Verím, že absolvovanie projektu AKROS prinieslo pre jeho účastníkov nový podnety do ich myslenia, zlepšenie životných zručností a schopností. Dúfam, že aj vďaka týmto benefitom sa zlepší ich postavenie na trhu práce. Teší ma, že absolventi v rámci spätnej väzby vyjadrili spokojnosť s obsahom, formou väčšiny vzdelávacích modulov a vysoko oceňovali aj priateľskú a pohodovú atmosféru, ktorá počas vzdelávania vládla. Drvivá väčšina z nich vyjadrila v hodnotiacom dotazníku opätovný záujem zúčastniť sa v budúcnosti podobného vzdelávania v rámci našej inštitúcie, čo je pre nás veľkým povzbudením i záväzkom k neustálemu zlepšovaniu.“

468 ad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *