Pages Navigation Menu

Šírenie evanjelia aj v rámci študentskej praxe

Študijný program Misijná práca s deťmi a mládežou MPDM je vysokoškolský študijný program (Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline), ktorý úzko súvisí s víziou obnovy cirkvi prostredníctvom vzdelávania a výchovy laických pracovníkov a ich služby v cirkvi a v spoločnosti.

12234915_10208250836693788_7793221269088776143_n

Študijný program sa preto špecializuje na vzdelávanie v oblasti práce s deťmi a mládežou (najmä) v cirkevnom, ale aj v sekulárnom prostredí (napríklad v centrách voľného času, školských kluboch detí, detských besiedkach, mládežiach a pod). Prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu pripravujeme do služby laických pracovníkov, ktorí majú záujem slúžiť v oblasti duchovného a osobnostného formovania dorastu a mládeže.

Súčasťou štúdia v tomto študijnom programe je aj praktické vzdelávanie v prostredí detských a mládežníckych kolektívov (školský klub detí, škola v prírode, letné mládežnícke a detské tábory). Aj preto majú študenti pravidelnú prax s deťmi a mládežou na rôznych miestach počas školského roka. Pravidelná prax formuje k službe iným študentov všetkých troch ročníkov bakalárskeho programu. Cieľom je poskytnúť im vzdelávanie, ktoré je zamerané nielen na získavanie vedomostí z oblasti teológie, pedagogiky, psychológie a sociológie, ale aj na rast praktických zručností, praktickú prípravu a ochotu slúžiť iným.

IMG_1336

Počas práve plynúceho prvého semestra tohto akademického roka sa študentská prax s deťmi odohráva na Evanjelickej základnej škole v Martine, kde vysokoškolskí študenti 2. a 3. ročníka Misijnej práce pomáhajú s prípravou a realizáciou služieb Božích. K študentom sa tento rok pripojili aj dve študentky zo Španielska, ktoré na Žilinskej univerzite študujú vďaka výmennému študijnému programu Erasmus. Vysokoškoláci si pre našich najmenších pripravili pieseň v dvojjazyčnom prevedení (španielčine a angličtine) a krásne divadielko. Šikovný tím má obdobný program pripravený aj pre Evanjelickú materskú školu v Žiline, kde sa vyberieme v prvej polovici decembra. Vo februári nás zase čaká príprava a samostatná realizácia karnevalu pre deti na prvom stupni martinskej základnej školy.

11034112_10208250830853642_1985695514085134443_n

12193776_10203819981978844_2405334696611430412_n   12190817_10203819983178874_3222535088421661739_n   12235071_10208250835253752_777624616146662673_n

12193634_10203819981498832_2575780947387853680_n   12226977_10208250835093748_5469942368547428724_n   12219424_10203819986858966_8555849454385439564_n

Študentská prax s mládežou prebieha v ECAV Žilina počas stretnutí vysokoškolskej mládeže, ktoré bývajú každý utorok podvečer. Študenti majú možnosť osvojiť si nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi a zároveň zažiť spoločenstvo, prijatie a dobrú atmosféru v kruhu rovesníkov. Sme radi, že študenti sa v prostredí evanjelických cirkevných zborov a škôl cítia dobre a že sú aj prakticky zapojení do služby blížnym. O týchto pozitívach, namiesto ďalších slov, napokon svedčí aj množstvo priložených fotografií.

Hedwiga Tkáčová <><

Mohlo by vás zaujímať, že:

  • súčasťou štúdia v študijnom programe Misijná  práca s deťmi a mládežou je praktické vzdelávanie v prostredí detských a  mládežníckych kolektívov (školský klub detí, škola v prírode, letné  mládežnícke a detské tábory).
  • vzdelávanie je cielene zamerané na rast praktických zručností a praktickú prípravu študentov
  • po ukončení tohto študijného programu získa absolvent akademický titul  „bakalár“ (Bc.). Absolventi budú mať nielen primerane vysoké znalosti  Biblie, teológie a cirkevných dejín, ale budú mat aj dobré znalosti z  oblasti dynamiky mládežníckej komunity, psychológie adolescentov,  komunikácie (v rámci skupiny ako aj s vonkajším svetom). Nadobudnú  osobné aj sociálne kompetencie, ktoré budú môcť využiť pri organizovaní a  koordinovaní školských a mimoškolských aktivít detí a mládeže.
468 ad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *